Wpis do ewidencji niepublicznych placówek

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.
Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
1)    oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
2)    określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;
3)    wskazania miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4)    statut szkoły lub placówki;
5)    dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
6)    w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w/w ustawy, tj.:
a)    realizacji programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego,
b)    realizacji zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
c)    stosowania zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
d)    prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych,
e)    zatrudniania nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych
7)    w przypadku szkoły i gimnazjum ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności – pozytywna opinia Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydaje się z urzędu.
W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wymienionych wyżej danych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się, jeżeli zgłoszenie nie zostanie uzupełnione w terminie, a także w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress