Przyjazna szkoła – wsparcie dla uczniów klas I-III szkół podstawowych we Włodawie

Projekt Systemowy pn.: „Przyjazna szkoła – wsparcie dla uczniów klas I-III szkół podstawowych we Włodawie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Realizacja 1.08.2012 -30.06.2013

Wartość projektu: 187 818,40 zł.
w tym doposażenie bazy dydaktycznej szkoły podstawowej nr 2 i 3  – 50991,40 zł.

Projektem objęci zostaną uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Włodawa – 415 dzieci (190 dziewcząt, 225 chłopców). W poszczególnych zajęciach zaplanowanych w projekcie wezmą udział dzieci, u których zdiagnozowano określone potrzeby (kryterium rekrutacji) po wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych przez rodziców/opiekunów dzieci.

Diagnoza sytuacji w szkołach przeprowadzona została przez zespół nauczycieli, powołany w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb ucznia w obszarze edukacji i wychowania, w którego skład weszli wychowawcy klas I-III a także pedagog szkolny, psycholog. Wyniki diagnozy wykazały, iż niezbędne jest przeprowadzenie specjalistycznych zajęć, wspomagających pracę szkoły w zakresie indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III.

Zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację nauczania:
– 510 godz. zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
– 570 godz. zajęć matematycznych;
– 750 godz. zajęć logopedycznych;
– 180 godz. zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy;
– 120 godz. zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych;
– 30 godz. specjalistycznych zajęć terapeutycznych (arteterapia);
– 60 godz. zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych
– 108 godz. warsztatów psychoedukacyjnych;

Każdy uczeń i uczennica klas I-III zostanie objęty wsparciem psychologiczno-pedagogicznym w formie 2-godzinnych warsztatów psychoedukacyjnych zwracających uwagę na potrzebę tolerancji, uczących postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami. Wiedza ta będzie w miarę możliwości przekazywana także w trakcie innych zajęć.

Doposażenie w materiały dydaktyczne szkół:
Zakup następującego sprzętu i pomocy: laptopy, pakiety logopedyczne, materace, ławki gimnastyczne.
Ponadto zakupione zostaną pomoce do realizacji zajęć:
-z czytania i pisania (m. in. ćwiczenia językowe, programy multimedialne, gry edukacyjne, tablice demonstracyjne);
-socjoterapeutycznych  i warsztatów psychoedukacyjnych (m. in. gry, pacynki, klocki, pomoce edukacyjne, książki);
-z dziećmi mającymi trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych (m. in. ćwiczenia, układanki, gry matematyczne i logiczne, programy multimedialne)
– z dziećmi szczególnie uzdolnionymi w zakresie matematyczno-przyrodniczym (m. in. programy multimedialne, mikroskop, filmy edukacyjne, ćwiczenia, gry)

Realizacja projektu wspierającego indywidualną pracę z dzieckiem wiąże się z realizacją celu szczegółowego określonego dla Priorytetu IX przez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia oraz wpływ na podniesienie jakości usług edukacyjnych. Projekt wzbogaca ofertę zajęć dodatkowych szkół o zajęcia dostosowane do realnych potrzeb konkretnego dziecka, co w okresie edukacji wczesnoszkolnej ułatwia zminimalizowanie dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. Ma to ogromny wpływ na dalszą edukację dzieci w klasach IV-VI. Jeśli nadrobione zostaną braki w edukacji na bardzo wczesnym etapie dziecko lepiej radzić sobie będzie z nauką  w kolejnych latach. Ważny jest także ogólny stan psycho-fizyczny dzieci, które otrzymują wsparcie. Wzmocnienie dziecka poprzez udzielenie indywidualnej pomocy  może przełożyć się na wzrost jego motywacji oraz poczucia własnej wartości. Zminimalizowanie lub złagodzenie specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci, które je przejawiają przyczyni się do poprawy wyników kształcenia w następnych latach. Wyrówna to szanse edukacyjne tych dzieci. W wyniku realizacji projektu zostanie nawiązana ściślejsza współpraca z rodzicami dzieci, które zostaną objęte wsparciem. Pozytywny wpływ na rodziców będzie miało otoczenie ich dzieci bezpłatną specjalistyczną opieką w celu np. wyrównywania braków edukacyjnych. Rodzice będą zaangażowani również w mierzenie efektów prowadzonych działań. Aspekt ten stanowi wartość dodaną projektu.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress