Włodawski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej

29 maja 2013 r. podpisano umowę na realizację projektu „Włodawski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Uzyskane dofinansowanie wynosi 820.980,00 zł i stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu wynoszących 912.200,00 zł. Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2013 r. – 31.03.2015 r.
Celem głównym projektu jest  określenie granic i potencjalnego kierunku rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włodawy, opracowanie strategii rozwoju obszaru a także upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym.
Zasięg planowanego obszaru funkcjonalnego wynika z podobieństwa cech geograficznych obszaru, wysokiego potencjału gmin partnerskich w zakresie rozwoju turystyki  oraz przygranicznego położenia. Potencjałem terenu jest stan środowiska naturalnego i dogodne warunki do rozwoju turystyki.
Działania dobrano tak aby osiągnąć cele projektu, spełniając warunek racjonalności.  Opracowanie wspólnego dokumentu o charakterze planistycznym wymaga zdiagnozowania obszaru funkcjonalnego i wyznaczenia dla niego kierunków rozwoju. Dokument ten nie będzie dotyczyć każdej gminy z osobna lecz obejmie cały obszar funkcjonalny z uwzględnieniem efektu synergii wynikającego ze wspólnych działań, wymiany doświadczeń, działań w partnerstwie.
Efektem działań diagnostycznych będzie przygotowanie planu działań dla obszaru oraz wskazanie inwestycji wynikających z diagnozy ważnych ze względu na ich szersze oddziaływanie (ważne z punktu widzenia funkcjonowania obszaru a nie tylko przynoszące korzyść jednej gminie).
Dla inwestycji wynikających z diagnozy przygotowane zostaną komplety dokumentów, np. dokumenty techniczne, dokumenty przetargowe, dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko. Wyboru inwestycji, dla których przygotowana zostanie dokumentacja techniczna w ramach projektu, dokonają wspólnie partnerzy projektu w oparciu o wskazania strategii oraz możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Szacunkowa ilość sporządzonych dokumentacji – 18 sztuk.
Zorganizowane zostaną 3 konferencje o charakterze szkoleniowym.
Ponadto powstanie strona internetowa projektu oraz wydane zostaną praktyczne materiały informacyjno-promocyjne: mapy (1100 sztuk), foldery (600 szt.) oraz ścienne kalendarze (220 szt.) opisujące obszar funkcjonalny w kontekście realizacji projektu. Publikacje te przybliżą odbiorcom ideę zintegrowanego podejścia do planowania na obszarach funkcjonalnych a jednocześnie wypełnią rolę informacyjno-promocyjną dotycząca współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

|Strona projektu  www.wof.wlodawa.eu

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress