Burmistrz Włodawy zaprasza organizacje pozarządowe do składania informacji o zadaniach planowanych do realizacji w 2019

Burmistrz Włodawy  zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do przedłożenia informacji dotyczących planowanej działalności w sferze zadań publicznych w 2019 roku.

Informacja dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należących do zadań własnych Gminy Miejskiej Włodawa, zlecanych w trybie wymienionej wyżej ustawy, także zadań obejmujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień, realizowanych na rzecz mieszkańców miasta Włodawa.

Powyższy zakres obejmuje zadania z rodzaju:

 1.  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 2. kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 6. edukacja, oświata i wychowanie,
 7. turystyka i krajoznawstwo,
 8. działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 
 9. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. ekologii i ochrony zwierząt,
 11. przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

Informacja powinna zawierać krótki opis zadania, oszacowany koszt realizacji, wskazanie celu publicznego, który powinien być osiągnięty oraz termin realizacji.

Pisma złożone przez organizacje pozarządowe mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią wniosku do budżetu, nie mają charakteru wiążącego, nie wymagają też udzielenia pisemnej odpowiedzi.

Złożenie powyższej informacji o planowanych działaniach do Urzędu Miejskiego we Włodawie nie stanowi też złożenia oferty realizacji zadania publicznego ani zagwarantowania przyznania środków finansowych z budżetu miasta. Powyższych informacji nie należy składać na formularzu oferty.

Informacje złożone przez organizacje pozarządowe pozwolą na zapoznanie się z kierunkami planowanych działań,jak również w miarę możliwości mogą być uwzględnione przy konstruowaniu preliminarza wydatków na rok 2019 w ramach projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 oraz projektu programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz narkomanii na rok 2019.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress