Warto wiedzieć…

 • Już po raz kolejny urzędnicy Urzędu Miejskiego we Włodawie dostarczą mieszkańcom Włodawy decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości. Akcja rozpocznie się od 01 lutego i potrwa do końca lutego 2014 roku. Decyzje będą roznoszone w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz w soboty. Urzędnik nie ma prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych. W przypadku nieobecności adresata decyzje mogą być odebrane w sekretariacie Urzędu Miejskiego we Włodawie w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Wówczas zawiadomienie o pozostawieniu pisma jest zostawiane w skrzynce lub w drzwiach albo w widocznym miejscu przed wejściem na posesję. Po tym terminie zostaną wysłane pocztą.
 • Przypominamy o terminach płatności podatku od nieruchomości. Osoby fizyczne – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy
Urząd Miejski we Włodawie
36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
lub w kasie banku PEKAO SA O/Włodawa

 • Kolejny już rok samorząd miejski finansuje znakowanie psów z terenu Włodawy poprzez czipowanie. Umowa została zawarta z firmą PPHU Wet.Rol. s.c. Gabinet Weterynaryjny Włodawa, realizacja umowy do 15 grudnia 2014 r.
 • Straż Miejska przypomina właścicielom nieruchomości, administratorom i zarządcom o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku dla miasta Włodawa. Zgodnie z ustawą właściciele nieruchomości przylegających do chodnika zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (…).”. Zgodnie z regulaminem właściciele powinni usuwać również „nawisy śniegu z dachów oraz sople lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku”. Za niedostosowanie się do przepisów i nieuprzątnięcie z chodników położonych wzdłuż nieruchomości śniegu czy lodu, zgodnie z obowiązującym taryfikatorem można otrzymać mandat.
 • Strategia Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 r. Trwają obecnie prace nad częścią strategiczną oraz planem działań inwestycyjnych. Wkrótce cały dokument przedstawiony zostanie do konsultacji społecznych (dostępny będzie na stronie internetowej) oraz przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne strategii podczas roboczych spotkań w terenie. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami prac nad delimitacją Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włodawy – funkcja turystyczno – rekreacyjna w 9 głównych obszarach.  Materiały dotyczące delimitacji umieszczone są na stronie projektu www.wof.wlodawa.eu. W ramach projektu, w najbliższych miesiącach, opracowane zostaną komplety dokumentacji technicznych dla najważniejszych zadań inwestycyjnych wskazanych w strategii. Kwota przeznaczona na dokumentację techniczną wynosi 720 tys. zł.
 • Do 10 lutego br. stowarzyszenia sportowe mogą składać oferty realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu i ubiegać się o dotacje na ten cel z budżetu miasta w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań sportowych wynosi 80 tys. zł. Szczegółowe warunki ogłoszenia o otwartym konkursie ofert dostępne są na stronie internetowej www.wlodawa.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim we Włodawie. W dniu 11 lutego br. komisja konkursowa dokona oceny i analizy złożonych ofert.
 • Walentynkowa promocja w kinie Włodawskiego Domu Kultury 🙂 14 lutego cena biletu 12 zł na dwie osoby.
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi przyspieszony kurs nauki pływania dla dzieci i młodzieży prowadzony jest od poniedziałku 27 stycznia do soboty 1 lutego w godzinach od 9:00 do10:00. Koszt 6 zajęć 42 zł (7zł/godzina).
 • Od pierwszych dni ferii szkolnych jednostki miejskie tętnią życiem. Sport, zabawa, gry, kulinaria… Wielkie podziękowania za zaangażowanie kierujemy do pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej, Włodawskiego Domu Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 • Decyzją Burmistrza Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansuje tegoroczne ferie organizowane na zimowiskach we włodawskich szkołach podstawowych. Około 300 dzieci każdego dnia ma zapewnioną opiekę pedagogiczną, obiad i bogaty program zajęć. W programie ferii są m.in.: warsztaty taneczne, plastyczne i muzyczne, zabawy integracyjne, zajęcia profilaktyczne i kulinarne, gry i zabawy sportowo-rekreacyjne, w tym aerobik, a także karaoke, wyjścia na basen oraz warsztaty ratownictwa medycznego. Organizatorzy zaplanowali również wizytę w Miejskiej Bibliotece Publicznej, wycieczkę do nadleśnictwa oraz wyjazd do Centrum Rozrywki w Chełmie.
 • Trwają prace przy uruchomieniu lodowiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Kolejne, większe lodowisko ma powstać przy Szkole Podstawowej nr 2.
 • Dyskusyjny Klub Książki działa w Miejskiej Bibliotece Publicznej od 2007 roku. Od tego roku dotychczasowego moderatora p. Barbarę Paszkowską zastąpiła p. Ewa Krukowska, pracownik Miejskiej Biblioteki.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie informuje, że w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. będzie obowiązywała nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Szczegóły http://mpgk.wlodawa.pl/nowataryfa.pdf
 • Przypominamy, że odpady pochodzące z miejskich gospodarstw domowych:- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
  – farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin,
  – zużyte akumulatory i baterie,
  – przeterminowane lekarstwa,

zbierane są w Punkcie  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK ul. Żołnierzy WiN 22 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.30.

 • Zakład Karny we Włodawie na mocy porozumienia z Gminą Miejską Włodawa, w ramach resocjalizacji kieruje osadzonych do prac na rzecz miasta.  Codziennie od 2 do 5 osadzonych odśnieża nasze miasto. Pracami kieruje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Spółka sprawuje nadzór, wskazuje miejsca do prac oraz zabezpiecza sprzęt.
 • 24 stycznia br. minął termin składania wniosków o przydział lokali socjalnych. Do Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego wpłynęło 57 wniosków. Rozpatrywaniem wniosków na najbliższym posiedzeniu zajmie się Miejska Komisja Mieszkaniowa.
 • Od 1 lutego br. kolejny sezon w parku miejskim będą płoszone gawrony i kawki. Na podstawie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie płoszenie i niepokojenie ptaków przeprowadzane będzie metodą biosoniczną, przy użyciu urządzenia odtwarzającego dźwięki ptaków drapieżnych i zaniepokojonych ptaków.
 • Jedno z Pytań do Burmistrza dotyczyło monitoringu miejskiego. Informujemy, że system monitoringu miasta obsługiwany jest przez Straż Miejską. W przypadku zarejestrowanych zdarzeń zapis obrazu przekazywany jest na żądanie do policji, prokuratury lub sądu. Jeżeli przy pomocy monitoringu zostanie ujawnione wykroczenie, do którego Strażnicy Miejscy posiadają uprawnieni również podejmują stosowne czynności. Kamery umieszczone są na ulicach: Szkolnej, Czerwonego Krzyża, Rynek, Hanki Sawickiej, Partyzantów i Chełmskiej.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress