Warto wiedzieć…

 • Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim we Włodawie od lat utrzymuje się na stałym poziomie ok. 50 osób. Obecnie zatrudnionych jest 48 osób, z czego 56% to kobiety; 72% zatrudnionych posiada wykształcenie wyższe; stanowiska urzędnicze to 92%; średnia wieku zatrudnionych urzędników 45,5 roku.
 • W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi ochrony drzew i krzewów we Włodawie, informujemy, że w naszym mieście sadzi się znacznie więcej, niż wycina. Mówimy tu o naturalnej wymianie drzewostanu, niezbędnej ze względów sanitarnych bądź bezpieczeństwa, a także determinowanych kierunkiem rozwoju miasta. Przedstawiamy proporcje drzew i krzewów wyciętych do nasadzonych w latach 2011-2013 na terenach należących do Gminy Miejskiej Włodawa:

  ROK 2011 nasadzenia: drzewa – 261 szt., krzewy – 13 szt.; ubytki: drzewa – 136 szt., krzewy – 221,5 m2
  ROK 2012 nasadzenia: drzewa – 99 szt., krzewy – 265 szt.; ubytki: drzewa – 27 szt., krzewy – 46 m2
  ROK 2013 nasadzenia: drzewa – 228 szt., krzewy – 80 szt.; ubytki: drzewa – 95 szt., krzewy – 30 m2

 • Przypominamy, że do dnia 31 marca 2014r. na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie należy dokonać opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Jednocześnie informujemy, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012 r. poz. 83) osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Szczegółowych informacji dotyczących opłaty lub przekształcenia można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, pok. nr 12 lub pod nr tel. 82 57 21 444 w. 21.
 • Od 1 marca br. zapraszamy chętnych do korzystania z włodawskich Orlików.
 • W dniu 3 marca br.  o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim we Włodawie odbyło się robocze spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Uczestniczyło w nim 16 osób. Dyskutowano o głównych kierunkach działań dla Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie najważniejszych inwestycji.
 • Awans szkółki piłkarskiej MOSiR Włodawa do finałów wojewódzkich turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”. W dniu 04 marca br. na kompleksie boisk ORLIK 2012 przy szkole Podstawowej Nr 3 we Włodawie odbyły się finały powiatowe XIV Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, a głównym sponsorem jest firma Tymbark. Gratulujemy awansu młodym piłkarzom.
 • W związku z otrzymaniem informacji od Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana o zwiększeniu kwoty na dofinansowanie wniosku pn. „Nadbużański obszar „Starej Kaflarni” nowym zapleczem kulturalno-turystycznym miasta Włodawy” do wysokości 8.003.071 zł, tj. 75% wydatków kwalifikowanych projektu, radni na zwołanej na najbliższą środę sesji podejmą decyzję o wprowadzeniu planu dochodów i wydatków w/w projektu. Przy obecnym dofinansowaniu, inwestycja ta zostanie zrealizowana w ciągu dwóch lat 2014-2015.
 • W dniu 4 marca br. rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego (ulicznego) oraz innych miejsc publicznych na terenie miasta Włodawa w 2014 roku”. Wykonawcą zostało włodawskie Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ENERGETYK” Spółka Jawna F. Brzozowski, J. Kędzierawski z siedzibą przy ul. Jasnej 1 we Włodawie.
 • Sprawozdanie Rady Miejskiej we Włodawie z jej prac w 2013 r. – Sprawozdanie
 • Od sierpnia 1997 r. w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie działa Warsztat Terapii Zajęciowej. Do Warsztatu uczęszcza 35 osób, w tym 15 kobiet i 20 mężczyzn; uczestnicy na zajęcia dojeżdżają samochodem WTZ – 17 osób, komunikacją publiczną – 8 osób, samodzielnie – 10 osób; z miasta Włodawy bierze udział w zajęciach 24 osoby, pozostałych 11 uczestników, to mieszkańcy powiatu włodawskiego. Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników, w ramach realizacji tych celów prowadzona jest rehabilitacja w siedmiu pracowniach, tj.: plastyczno-fotograficznej, rękodzielnictwa artystycznego, krawiecko-hafciarskiej, gospodarstwa domowego, poligraficzno-komputerowej, muzykoterapii i animacji kultury, stolarsko-wikliniarskiej; ponadto w ramach rehabilitacji zawodowej stale prowadzony jest tzw. „ trening ekonomiczny” czy organizowane są spotkania z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie celem zapoznania uczestników z możliwościami w zakresie odbycia stażu zawodowego czy zatrudnienia.
 • Pierwsze oznaki wiosny powodują chęć piknikowania na świeżym powietrzu. Straż Miejska przypomina, że w myśl art. 43 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, za co grozi kara grzywny i konfiskata alkoholu. Samo usiłowanie spożycia jest również karane. Strażnicy patrolują miejsca, w których najczęściej alkohol jest spożywany.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie w 2014 r. po raz kolejny planuje realizację projektu systemowego pt.” Aktywna integracja osób długotrwale korzystających z pomocy”. Obecnie projekt przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 14 osób bezrobotnych z miasta Włodawy,  będących świadczeniobiorcami MOPS. W ramach projekt każdy uczestnik projektu zostanie objęty następującym wsparciem: 1. spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego zostanie poddany diagnozie potencjału zawodowego, treningowi umiejętności oraz otrzyma wsparcie w indywidualnym radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, 2. uczestnictwo w wybranym przez siebie cyklu szkoleniowym w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, po którym otrzyma zaświadczenie bądź certyfikat, 3. skierowanie na trzymiesięczny płatny staż u lokalnych pracodawców z praktycznym wykorzystaniem umiejętności nabytych podczas szkoleń, 4. podpisanie kontraktu socjalnego prowadzonego przez pracownika socjalnego, 5. wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych lub okresowych.
 • Planując zmianę pokrycia dachowego zawierającego azbest w roku przyszłym należy pomyśleć o tym teraz, gdyż do 31 października 2014 r. są przyjmowane deklaracje o zamiarze usunięcia wyrobów zawierających azbest, z nieruchomości położonych na terenie miasta Włodawa i należących do osób fizycznych. Gmina Miejska Włodawa pozyskuje środki na usuwanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Gmina Miejska Włodawa wybiera w przetargu firmę usuwającą azbest, która zajmuje się jego zdjęciem i utylizacją. Natomiast mieszkaniec musi tylko zapewnić środki i wykonawcę nowego dachu.

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress