Warto wiedzieć…

  • W dniu 28 marca br. zapraszamy mieszkańców Włodawy na uroczystą sesję Rady Miejskiej we Włodawie, na której Panu Zenonowi Niziołowi – zostanie wręczona odznaka oraz dyplom poświadczający nadanie przez radę Miejską we Włodawie godności „Primus Cibis urbis Vlodaviae”
  • Burmistrz Włodawy zwrócił się do Starosty Powiatowego Wiesława Holaczuka o rozważenie możliwości renowacji mogiły z I wojny światowej XX w. zwieńczonej kolumną, usytuowaną u zbiegu ulic Tysiąclecia, Kraszewskiego, Korolowskiej i Wyrykowskiej. Obecny, zły stan techniczny obiektu wymaga pilnej interwencji. Istotnym argumentem przemawiającym za potrzebą remontu tego pomnika jest fakt, że pomnik położony jest przy wjeździe do centrum miasta, stanowi niejako jego wizytówkę, dlatego też utrzymywanie go w jak najlepszym stanie powinno stanowić priorytet w działaniach jego właścicieli.

SDC19037

  •  W dniu 13 marca 2014 roku Burmistrz Włodawy ogłosił przetarg na zadanie, pn. „Bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie Miasta Włodawa w 2014 roku”. Termin składania ofert ustalono na dzień 28 marca 2014 roku
  • Straż Miejska we Włodawie przypomina, że na odcinkach dróg Al. J. Piłsudskiego (od Suszna do ul. Ogrodowej), ul. Żołnierzy Win, ul. Okunińskiej (od ul. Furmańskiej do mostu na Włodawce), ul. Korolowskiej (od Ronda Solidarności do granicy miasta), ul. Chełmskiej (od Ronda Kuraszkiewicza do granicy miasta) i na ul. Suchawskiej znajduje się oznakowanie informujące o ustawianym fotoradarze. Apelujemy do mieszkańców miasta o rozważną i bezpieczną jazdę w trosce o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg. Przypominamy, że na obszarze zabudowanym obowiązuje dopuszczalna maksymalna prędkość 50 km/h w porze dziennej i 60 km/h w porze nocnej. Należy też pamiętać o znakach ograniczających lub podwyższających prędkość.
  • Znane są wyniki naboru wniosków w projekcie ,,Animator – Moje boisko Orlik 2012”, dotyczące dofinansowania zatrudnienia osób na stanowiskach Animatorów na dwóch włodawskich boiskach Orlik w okresie od marca do listopada br. Wnioski można było składać do dnia 12 marca 2014 r. Obydwa wnioski złożone przez Gminę Miejską Włodawa pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną, kwalifikując się tym samym do 50% dofinansowania z MSiT  kosztów zatrudnienia Animatorów. Drugą część wynagrodzenia zapewnia samorząd miasta.
  • Do 31 marca br. trwa nabór wniosków składanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego we Włodawie w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. Wysokość środków przeznaczonych w pierwszym półroczu na poszczególne rodzaje działań wynosi po 2 000 zł, a wysokość dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów całkowitych zadania. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim, albo znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie: www.wlodawa.eu. Ocena złożonych ofert przez komisję konkursową nastąpi 1 kwietnia.
  • W dniu 31 marca br. w Urzędzie Miejskim we Włodawie odbędzie się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia będzie m.in. ocena oddziaływania nowego systemu gospodarki odpadami na środowisko i poprawę czystości w mieście, jak przeciwdziałać spalaniu śmieci w kotłowniach domowych, przygotowanie służb, inspekcji i straży do przeciwdziałania ewentualnym skutkom zagrożeń meteorologicznych.
  • W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę miejsc handlowych na targowisku  „Mój Rynek” we Włodawie zostało zawartych 120 umów na dzierżawę miejsc. Na pozostałe wolne miejsca handlowe został ogłoszony drugi pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę miejsc handlowych. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 10 kwietnia 2014r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress