Warto wiedzieć…

– Urząd Miejski we Włodawie na swojej stronie internetowej www.wlodawa.eu zaprasza do korzystania z usług:

 • sms info – zostaw swój nr telefonu, a otrzymasz najciekawsze informacje z życia naszego miasta,
 • Pytanie do Burmistrza – możliwość zadania pytania bezpośrednio Burmistrzowi Włodawy, pytania nie pozostają bez odpowiedzi,
 • newsletter – po zapisaniu się do naszego newslettera otrzymasz na swoją skrzynkę mailową wiadomość o najnowszych informacjach zamieszczonych na stronie urzędu,
 • sonda miejska – możliwość zagłosowania na pytania dotyczące funkcjonowania naszego miasta,
 • platforma ePUAP –  służący do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej (należy posiadać Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym),
 • poczta e-mail – bezpośrednio ze strony miejskiej można skorzystać z poczty elektronicznej, dostarczając elektroniczny list bezpośrednio do urzędu,
 • od niedawna Urząd Miejski we Włodawie jest też na Facebooku, znajdź nas i polub :)…

– W dniu 3 kwietnia 2014 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Zajazdu „Drob” w Urszulinie odbędzie się konferencja poświęcona praktycznym aspektom współpracy samorządów zorganizowana w ramach projektu „Włodawski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej”. Głównym tematem spotkania będzie współpraca samorządów w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych a także rozwoju turystyki. Praktyczną wiedzą w tym zakresie podzieli się z uczestnikami Pan Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich z Poznania oraz inni zaproszeni goście. Na konferencji omówione zostaną efekty prac nad dokumentami planistycznymi zawierającymi delimitację miejskiego obszaru funkcjonalnego Włodawy wraz ze strategią rozwoju obszaru oraz sektorową strategią rozwoju turystyki.  Osobą do kontaktów w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim we Włodawie jest Pani Anna Gaj, tel. 82 57 21 444 wew. 49.

– Międzygminny Związek Celowy we Włodawie przypomina mieszkańcom Włodawy, że 16 kwietnia br. odbierane będą odpady wielkogabarytowe.

– Straż Miejska przypomina: zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania się palenia wyrobów tytoniowych:

 • na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 • na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • na terenie uczelni,
 • w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
 • w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
 • w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
 • w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
 • na przystankach komunikacji publicznej,
 • w pomieszczeniach obiektów sportowych,
 • w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
 • w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego. Ponadto Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18, oraz na sztuki lub opakowania mniejsze niż 20 szt.

Za nieprzestrzeganie grozi mandat do 500 zł lub grzywna w Sądzie do 5.000 złotych.

– Pojawiają się pytania mieszkańców Włodawy „Dlaczego miasto przeznacza tak duże fundusze na walkę z alkoholizmem i narkomanią”. Informujemy, że Gmina Miejska Włodawa, na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. W ten sposób pozyskane środki mogą być przeznaczone zgodnie z ww. ustawą tylko i wyłącznie na realizację działań w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkotyków skierowanym do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W roku 2014 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzyma kwotę ok. 300 tys. zł, która przeznaczona zostanie na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. W roku 2013 Komisja AA dysponowała kwotą 295 tys. zł.

– Statystyka stałych mieszkańców Włodawy wg wieku i płci na dzień 20 marca 2014 r.

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Liczba ludności ogółem

Wiek przedprodukcyjny

0-17 lat

1.188

1.049

2.237

Wiek produkcyjny

18-65 lat

4.685

5.013

9.698

Wiek poprodukcyjny

> 66

640

1.068

1.708

Ogółem

6.513

7.130

13.643

W latach 2006-2014:

– przemeldowało się z Włodawy za granicę kraju – 71 osób

– wymeldowało się do innych gmin – 1.700 osób

– zameldowało się na pobyt stały – 3.503 osoby

– liczba zgonów – 1.005 osób

– liczba urodzeń – 1.159 osób

– W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, 10 kwietnia br. o godz. 10.00 odbędzie się Coroczne spotkanie organizacji pozarządowych powiatu włodawskiego na które zapraszają organizatorzy: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie oraz Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie. W programie m.in. nowe szanse i możliwości rozwoju organizacji pozarządowych.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress