Zaproszenie na LI sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 10.00 – na posiedzenie LI sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
3. Przyjęcie protokołu obrad XLIX i L sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. zmian wieloletniej prognozy finansowej.
7.2. zmian w budżecie miasta.
7.3. przyznania godności „Primus civis urbis Vlodaviae”.
7.4. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych.
7.5. obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu.
7.6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( 1731/6).
7.7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (562/3).
7.8. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (1057/11).
7.9. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (1591/1).
8. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny Gminy Miejskiej Włodawa za rok 2017.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie za 2017.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii dla Gminy Miejskiej Włodawa w 2017 roku.
12. Informacja z realizacji Programu Wspierania Rodziny Miasta Włodawa na lata 2017- 2019.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej.
14. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress