Zaproszenie na XLII sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu 11 października 2017 r. o godz. 10.00 – na posiedzenie XLII sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41.
Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie protokołu obrad XXXVIII, XXXIX, XL, XLI sesji Rady Miejskiej.
3.Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4.Informacja Burmistrza z realizacji uchwał i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1.powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włodawie.
6.2.określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie.
6.3.określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego.
6.4.nadania nazwy ulicy.
6.5.zmiany opisu granic okręgów wyborczych miasta Włodawa.
6.6.wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Włodawa.
6.7.zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
6.8.zmian w budżecie miasta.
6.9.aktualizacji Programu Rewitalizacji Włodawy na lata 2017-2023.
7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za I półrocze 2017r.
8.Sprawozdanie z działalności MOSiR za 2016 rok.
9.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
we Włodawie

                                                                                                                              

 

             

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress