Zaproszenie na XLIX sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy, w dniu  15 marca 2018 r. o godz. 14.00 – na posiedzenie XLIX sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie,  Aleja Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad sesji:1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu obrad XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. zmian w budżecie miasta.
6.2. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Włodawa nieruchomości.
6.3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (2435/5).
6.4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( 182).
6.5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (595/1).
6.6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (1127).
6.7. przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa.
6.8. zmiany uchwały nr XXXVII/194/17 z dnia 31 maja 2017 r.
6.9. podziału miasta Włodawy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
6.10. podziału miasta Włodawy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
6.11. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
6.12. powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej we Włodawie.
7. Sprawozdanie Straży Miejskiej we Włodawie za 2017 rok.
8. Sprawozdanie MOSiR za 2017 rok.
9. Sprawozdanie z działalności WDK.
10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
we Włodawie

 

                                                                                                 

        

 

 

 

                                                                                              

                                                                     

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress