Zaproszenie na XLVI sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 10°°- na posiedzenie  XLVI  sesję  Rady Miejskiej  we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, aleja Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad sesji:
1.  Otwarcie obrad sesji. 
2.  Przyjęcie protokołu obrad XLIV i XLV sesji RM.
3. Informacja Przewodniczącego  o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.   
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.   
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.   
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .         
     1) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,         
     2) odczytanie opinii komisji stałych rady,         
     3) głosowanie .
7. Uchwalenie budżetu miasta na 2018 rok.
     1)  przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
     2) odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie,
     3) odczytanie opinii komisji stałych rady ,
     4) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji stałych,
     5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
     6) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:           
     8.1. zmian w budżecie miasta.
     8.2. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2018.
     8.3. ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie  miasta Włodawa.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje     
11.  Zakończenie obrad sesji.  

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress