Wirtualne Wrota Włodawy

igue

 

 

Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Włodawa na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-06-309/13-00 w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 756 591,00 zł. Wartość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu (projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu).

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetu państwa (15%).

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu, komputerów i oprogramowania 70 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Miejskiej Włodawa zagrożonym wykluczeniem cyfrowym m.in. ze względu na trudną sytuację materialną i/lub orzeczoną niepełnosprawność.

Dodatkowo Jednostki podległe Gminie Miejskiej Włodawa wyposażone zostaną w sprzęt komputerowy niezbędny do korzystania z Internetu w ramach realizowanych działań koordynacyjnych.

Szkoła podstawowa nr 2, Szkoła podstawowa nr 3 oraz Gimnazjum Publiczne nr 1 otrzymają laptopy, drukarki oraz urządzenia przesyłowe – zwiększy to możliwości samokształcenia uczniów w trakcie pobytu w szkole.

Miejska Biblioteka Publiczna wyposażona zostanie w dwa zestawy komputerowe z oprzyrządowaniem, umożliwiającym korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne ruchowo bądź osoby niewidome czy niedowidzące.

https://www.wirtualna.wlodawa.eu/

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress