I N FO R M A C J A

Informuję, że z dniem 31 grudnia 2015r. upływa kadencja ławników sądowych wybranych do Sądu Rejonowego we Włodawie. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. 2015 , poz. 133 z późn.zm.) oraz w nawiązaniu do pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie uprzejmie informuję, że dnia 30 czerwca 2015r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników sądowych, kadencji 2016-2019. Uprawnieni do zgłaszania kandydatów są prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, organizacje pracodawców zarejestrowanych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkałych stale na terenie gminy.
Kandydatów z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Do zgłoszenia kandydatów na ławników załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, dwa zdjęcia zgodne z wymogami przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Koszty zaświadczeń pokrywa kandydat na ławnika.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat ,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Wyboru ławników z terenu miasta Włodawy dokona Rada Miejska we Włodawie. Wzór karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we Włodawie lub w biurze Rady Miejskiej (pokój nr 23) w Urzędzie Miejskim we Włodawie.

Burmistrz
(-) Wiesław Muszyński

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress