Informacja – VII Sesja Rady Miasta

Zapraszam mieszkańców Włodawy w dniu 2 kwietnia 2019 r., o godz. 12.00 na VII sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie.

1.   Otwarcie obrad sesji.

2.   Przyjęcie protokołu obrad VI sesji RM.

 • Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  • Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  • Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

5.2. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Włodawa na 2019 rok.

5.3. sprzedaży lokalu mieszkalnego (nr 27).

5.4. sprzedaży lokalu mieszkalnego (nr 19).

5.5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (1143/1).

5.6. uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Włodawa”.

5.7. zmian w budżecie miasta.

5.8. określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Włodawa – po zlikwidowanym Publicznym Gimnazjum nr 1 we Włodawie.

5.9. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego.

5.10. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym.

5.11. uznania za celowe przystąpienie Gminy Miejskiej Włodawa do realizacji zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa drogi gminnej nr 104278L- ul. Partyzantów wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

5.12. uznania za celowe przystąpienie Gminy Miejskiej Włodawa do realizacji zadania inwestycyjnego pn:”Przebudowa drogi gminnej nr 104292L – ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

5.13.wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

 • Sprawozdanie z działalności Włodawskiego Domu Kultury w roku 2018.
  • Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii w roku 2018.
  • Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin wraz z wykazem potrzeb w ww. zakresie.
  • Informacja z realizacji Programu Wspierania Rodziny Miasta Włodawa na lata 2017 – 2019.
  • Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie za rok 2018.
  • Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress