Informacja

Burmistrz Włodawy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włodawa.

Projekt studium dostępny jest w Urzędzie Miejskim we Włodawie (pokój nr 13) w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  do dnia 14 maja 2019 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. w sali konferencyjnej UM w godzinach 11.00 – 13.00.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Włodawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2019 r.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress