Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3) użytkownikami wieczystymi gruntów,
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót
i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwane opłatą retencyjną.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodna reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jak iloczyn jednostkowej stawki opłaty wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Wysokość opłaty retencyjnej ustala burmistrz i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązującym do jej uiszczenia.
Opłata jest ustalana kwartalnie,a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wynosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu podmiotową informację.
Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 zwolnione z opłaty są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.
Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.
Wobec tego informuję osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją nieruchomość w co najmniej 70%, o obowiązku przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej Burmistrzowi Włodawy w terminie do 24 sierpnia 2018 r. dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego we Włodawie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa.

Oświadczenie do pobrania

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress