Ogłoszenie Burmistrza Włodawy o przeprowadzeniu konsultacji

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/334/10 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji:

 1. Przedmiot i cel konsultacji:
  – przedstawienie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w celu możliwości wyrażenia opinii o przedmiotowym projekcie.
  – projekt Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, wraz z formularzem do konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Włodawie www.wlodawa.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej < Zamówienia publiczne, konkursy oferty < Organizacje pozarządowe-ogłoszenia.
 2.  Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
  – rozpoczęcie konsultacji: 25.10.2017 r.
  – zakończenie konsultacji: 15.11.2017 r.
 3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
  – w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), działające na terenie Gminy Miejskiej Włodawa, których działalność statutowa obejmuje zadania ze sfery publicznej, określone w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, należące do zadań Gminy Miejskiej Włodawa,
  – konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza, stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
  – opinie i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa.

ZAŁĄCZNIKI :

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress