Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie

Burmistrz Włodawy ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.). Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2013 poz. 832 z późn. zm).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie”, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie – w sekretariacie Urzędu Miejskiego we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa. Bliższych informacji udziela Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego we Włodawie, tel. (82) 5721 444 wew. 30.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Włodawy.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  w  formie pisemnej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Wiesław Muszyński

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress