Warto wiedzieć…

 • Co widzi nietrzeźwy kierowca? Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadecydowała o zakupie 4 szt. alko-gogli. To okulary, które stwarzają wrażenie, jakbyśmy widzieli świat będąc pod wpływem od dwóch dziesiątych do półtora promila alkoholu we krwi. Alko-gogle będzie można wykorzystywać w trakcie realizowanych przez Komisję imprez profilaktycznych oraz wypożyczać instytucjom i jednostkom realizującym działania związane z profilaktyką alkoholową.
 • Zarządzeniem Burmistrza Włodawy z dnia 30 kwietnia 2012 r. powołany został Miejski Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie. Miejski Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz najbliższemu otoczeniu poprzez diagnozę sytuacji rodziny, opracowanie planu pomocy oraz motywację do podjęcia działań. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, przedstawiciele tych jednostek wszczynają procedurę „Niebieskie Karty”. Osoby dotknięte przemocą (fizyczną, psychiczną, seksualną, groźby, niszczenie mienia) mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41,22-200 Włodawa oraz do ww. jednostek. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie. W 2013 r. prowadzono 36 procedur „Niebieskie Karty”, z czego 12 procedur wszczęto w 2012 r.
 • Odbyły się już pierwsze zajęcia grup bibliotecznego kursu dla seniorów „Obsługa komputera od podstaw”. Uczestnicy będą spotykać się w tym składzie do końca lutego. Podczas pierwszych zajęć kursanci zapoznali się z budową komputera i podstawami właściwej eksploatacji sprzętu. Wykłady prowadzą dyrektor MBP Jacek Żurawski i pracownik MBP Marek Paszkowski.
 • Na stronie https://wof.wlodawa.eu/ przedstawiamy Państwu wyniki prac nad delimitacją Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włodawy – funkcja turystyczno – rekreacyjna w 9 głównych obszarach m.in.:  środowisko kulturowe, środowisko przyrodnicze, obszary rekreacyjne, funkcjonująca baza noclegowa w obszarze, infrastruktura kultury, sportu i rekreacji, dostępność komunikacyjna, szlaki turystyczne.
 • Burmistrz Włodawy 4 lutego br. zwrócił się do Wójta Gminy Włodawa oraz Starosty Powiatowego we Włodawie z prośbą o podjęcie wspólnych działań mających na celu realizację w bieżącym roku inwestycji polegającej na wykonaniu chodnika na ul. Wspólnej we Włodawie. Ulica Wspólna prowadzi do cmentarza komunalnego, szczególnie w okresie świąt brak chodnika utrudnia, a wręcz uniemożliwia pieszym ruch na tej ulicy. Piesi narażeni są na niebezpieczeństwo poruszając się pasem zieleni lub jezdnią pomiędzy jadącymi samochodami. Problemem kompleksowej przebudowy tej drogi jest jej usytuowanie. Droga ta zlokalizowana jest na obszarze 4 zarządców: w obrębie skrzyżowania Al. J. Piłsudskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich, odcinek drogi powiatowej (ul. Długa) – Starosta Włodawski, od skrzyżowania z ul. Długą do drugiego zjazdu – teren Gminy Miejskiej Włodawa i pozostały odcinek: teren Gminy Włodawa.
 • W dniach 10-21 lutego br. w Urzędzie Miejskim we Włodawie przeprowadzania jest kwalifikacja wojskowa obejmująca gminy Włodawa, Wyryki, Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Hanna i miasto Włodawa. Kwalifikacją wojskową objęci są m.in.: mężczyźni urodzeni w 1995 roku; mężczyźni urodzeni w latach 1990-1994, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; kobiety urodzone w latach 1990-1995, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków oraz osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 • Od 1 lutego br. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wprowadził nową ofertę: przy wykupieniu karnetu na 8 wejść fitness w cenie 56 zł ćwiczący otrzymuje dodatkowo do wyboru jedną z 3 opcji: dwa grupowe wejścia na saunę w m-cu gratis, możliwość wykupienia ulgowego biletu na pływalnię, wynajęcie hali sportowej na 1 godz. w cenie 25 zł.
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie oferuje kurs nauki pływania dla dorosłych i dzieci (w soboty i niedziele), kontakt tel. 82 57 21 259.
 • Od soboty funkcjonuje lodowisko zorganizowane na parkingu przy hali sportowej MOSiR od strony klasztoru. Istnieje również możliwość wypożyczenia łyżew w recepcji ośrodka w godz. 8.00 – 21.00. Cennik za jedną parę łyżew: 1 doba 10 zł, 1 godz. 2 zł oraz 1 godz. – 1 zł (na zajęcia wychowania fizycznego).
 • Straż Miejska zwraca uwagę na powstające z topniejącego śniegu sople. Obowiązek ich usuwania spoczywa na właścicielach nieruchomości. Straż przeprowadziła już pierwsze interwencje mobilizujące właścicieli nieruchomości do usuwania nawisów lodowych. Konsekwencje administracyjno-karne wynikają z regulaminu utrzymania porządku i czystości, podobnie jak w przypadku obowiązku usuwania śliskości i odśnieżania.
 • „Czternastki” dla nauczycieli wypłacone. Miasto Włodawa wypłaciło nauczycielom jednorazowe dodatki uzupełniające będące wyrównaniem ich średniej rocznej pensji. Obowiązek wypłaty dodatków określa Karta Nauczyciela – art. 30, który wszedł w życie w 2009 roku. Od tego czasu rokrocznie samorządy muszą je wypłacić pedagogom, jeśli w ciągu roku na ich wynagrodzenia wydały mniej niż wynika to z tzw. średniego wynagrodzenia. Zgodnie z analizą średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego do wypłaty dodatków tzw. czternastki w 2014 roku są uprawnieni pedagodzy z awansem zawodowym stażysty, mianowanym i dyplomowanym. Miasto na ten cel przeznaczyło kwotę 129 tys. zł. Najwięcej otrzymali nauczycieli dyplomowani –  kwotę 121,6 tys. zł, stażyści kwotę 5,1 tys. zł. a mianowani 2,2 tys. zł.
 • Gmina Miejska Włodawa przystępuje do realizacji projektu „Planując przyszłość zdobywam wiedzę i umiejętności” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie”, Podziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różni w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu  jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przygotowującej do przyszłych ról zawodowych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe (m. in. zajęcia dla uczniów zdolnych, zajęcia z matematyki dla uczniów klas III, zajęcia z j. obcego dla uczniów klas III). Ponadto zostaną zakupione pomoce dydaktyczne. Całkowita wartość projektu wynosi 176.684,- zł, w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 150.180,- zł, środki budżetu państwa – 8.797,- zł, wkład własny gminy 17.707,- zł.
 • Gmina Miejska Włodawa przygotowuje się do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. 2013 poz. 1144) pracodawcy, w tym wszystkie jednostki samorządowe mają obowiązek ustalenia wysokości i wypłacenia swoim pracownikom wynagrodzenia rocznego do końca pierwszego kwartału 2014 roku. W tym roku na wypłatę  tzw. trzynastej pensji miasto przeznaczy kwotę 1.177 tys. zł. brutto wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na wypłatę „13” dla nauczycieli tj. 638 tys. zł., pracownicy administracji i obsługi jednostek gminnych otrzymają kwotę brutto 357 tys., pracownicy Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej otrzymają pensje w wysokości 182 tys. zł. brutto z pochodnymi od wynagrodzeń. Planowany termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za rok 2013 ustalono na ostatni tydzień marca 2014 roku. Niedotrzymanie tego terminu jest zagrożone grzywną oraz odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci m.in. upomnienia, nagany lub kary pieniężnej.
 • Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego we Włodawie prowadzi prace nad  Gminną Ewidencją Zabytków, polegające na gromadzeniu informacji, dawnych zdjęć oraz rysunków dotyczących budynków znajdujących się w ewidencji i planowanych do włączenia, bądź wykreślenia z ewidencji. Ponadto wykonywana jest dokumentacja fotograficzna tych obiektów. Wyniki prac na bieżąco są konsultowane z  Lubelskim Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Chełmie. Właścicieli budynków, które nie są  wpisane do ewidencji, a Państwa zdaniem powinny się w niej znaleźć, proszę o kontakt osobisty (w pokoju 13 tut. urzędu) lub telefoniczny (82-572144 wew.45).
 • SMS Info – by otrzymywać wieści z ratusza, wyślij e-mail o treści SMS INFO podaj w treści swój numer telefonu na adres info@wlodawa.eu

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress