Warto wiedzieć…

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest może udzielić w 2014 r. dotację w wysokości do kwoty 13 700 zł. Obecnie zakończono gromadzenie wymaganych dokumentów od mieszkańców w celu zaktualizowania wniosku oraz trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy. Do 31 maja 2014 r. należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, następnie po akceptacji dokumentów Zarząd Funduszu podejmie uchwałę o udzieleniu dotacji, będzie podpisana umowa o dotacji.
  • W dniu 7 marca 2014 r. został ogłoszony drugi pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę stanowisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek”. Oferty należało składać do dnia 10 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00. Wpłynęło 36 ofert, po dokonaniu analizy ofert zostanie zawartych 26 umów dzierżawy.
  • Z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji we Włodawie w dniu 29 kwietnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie odbędzie się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W debacie udział wezmą m.in. Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Michał Domaradzki, Komendant Powiatowy Policji we Włodawie mł. insp. Mariusz Siegieda, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, przedstawiciele powiatowych oraz gminnych władz samorządowych oraz zaproszeni goście, w tym młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Podsumowaniem debaty będzie prezentacja filmu ,,Śmierć czai się na drodze”.
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa na rozgrywkach sportowych, od kwietnia br. uruchomiony został monitoring na stadionie miejskim we Włodawie. Dwie kamery, w tym jedna obrotowa skierowane są na trybuny. Każdy mecz odbywa się obecnie pod czujnym okiem włodawskiej Policji.
  • W 2014 r. wszystkie jednostki podległe Gminie Miejskiej Włodawa, prowadzące żywienie zbiorowe, przeprowadziły wspólne postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie dostawców artykułów spożywczych do kuchni. W wyniku przetargu, łączna kwota zaoszczędzona przez miejskie placówki wyniosła ok. 79 tys. zł.
  • Złożono wnioski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Sportu o 50% dofinansowanie kosztów osobowych projektu ,,Animator-Moje Boisko Orlik 2012” na rok 2014 na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na boiskach Orlik przy SP 3 oraz MOSiR w okresie marzec – listopad 2014. Oba złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Pozostałe 50% kosztów zatrudnienia Animatorów finansowane jest z budżetu miasta.
  • W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresów: działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz osób w wieku emerytalnym dofinansowanie z budżetu miasta otrzymały:

– Stowarzyszenie ,,Trójka” we Włodawie – 1 000 zł na zadanie pt. Zajęcia na pływalni dla dzieci niepełnosprawnych.
– Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ,,EFEKT” we Włodawie – 557 zł na zadanie pt. Rajd rowerowy – Integracja poprzez zdrową i ekologiczną turystykę.
– Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów we Włodawie – 1 500 zł na zadanie pt. Wspieranie inicjatyw służących aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych i starszych – organizacja Dnia Inwalidy oraz finału konkursu czytelniczego.

  • Na 25 kwietnia br. zaplanowane jest spotkanie organizacyjne z dowództwem 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w celu ustalenia szczegółów organizacji inauguracji 70. rocznicy uformowania Pułku.  Dowództwo Pułku zadecyduje czy obchody rocznicowe odbędą się również we Włodawie.  Na wspólnym spotkaniu w ratuszu omawiane będą m.in. sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem technicznym uroczystości, scenariuszem, programem artystycznym oraz miejscem lokalizacji zaplanowanych działań. Obchody planowane są  na 1 września br.
  • Na ostatniej sesji Rady Miejskiej we Włodawie radni zadecydowali o pozostawieniu ulic Kołłątaja i Staszica bez modernizacji. Nie będzie również budowy parkingu przy ul. 11 Listopada (przy kościele św. Ludwika). Budowa chodnika przy ul. Wspólnej również została przełożona na lata kolejne. Szczególnie żal skateparku przy MOSiR-e, który zimą mógłby służyć jako lodowisko odkryte, a w latach kolejnych Urząd mógłby starać się o zwrot nawet 50% nakładów przeznaczonych na jego budowę. W zamian przeznaczono prawie pół miliona zł na budowę ul. Spokojnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gdzie przy projekcie „kaflarnianym” jej budowa wyniosłaby jedynie 25% tej kwoty. Zadecydowano również o modernizacji drogi wewnętrznej – odcinka ul. Chełmskiej leżącej przy dawnym hotelu PBRol.  Bez zmian pozostawiono w budżecie fundusze przeznaczone na modernizację ulic Jasnej i Szkolnej, która zostanie przeprowadzona w 2014 roku.
  • Straż Miejska przestrzega: oblewanie wodą może doprowadzić do uszkodzenia odzieży, co traktowane bywa jako uszkodzenie mienia i kwalifikowane jest z art. 124 kw, za co przewidziana jest kara grzywny do 5 000 zł, aresztu lub ograniczenia wolności. Należy też pamiętać, że Sąd może nakazać nawiązkę na rzecz poszkodowanego. Zatem kultywując tradycję śmingusa-dyngusa należy pamiętać o nie stosowaniu innych płynów niż czysta woda oraz o zachowaniu granic akceptowanych przez osoby oblewane wodą. Nie wolno oblewać pojazdów będących w ruchu, a stosowanie worków lub balonów z wodą zrzucanych w dużej wysokości może grozić poważnymi urazami ciała.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress