Warto wiedzieć…

  • Podczas czwartkowej sesji (12.06.14 r.) radni Rady Miejskiej we Włodawie zdecydują o podziale przyznanych z UE środków finansowych na realizację projektu pt. „www.WirtualneWrota Włodawy – upowszechnienie dostępu do technologii cyfrowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu–eInclusion” w wysokości 756.591,- (100% dofinansowania) oraz w sprawie realizacji projektu „Aktywna Integracja osób długotrwale korzystających z pomocy” nr umowy POKL.07.01.01-06-117/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 117.300,- zł, środki Budżetu Państwa – 6.210,- zł).

  • Celem projektu „www.WirtualneWrota Włodawy…” jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Dzięki realizacji projektu 70 gospodarstw domowych, spełniających kryteria, uzyska dostęp do Internetu, a 4 jednostki miejskie (Szkoły Podstawowe nr 1 i 2, Gimnazjum Publiczne nr 1 oraz Miejska Biblioteka Publiczna) zostaną doposażone w sprzęt komputerowy, w tym zestaw komputerowy z drukarką braille dla osób niewidomych i niedowidzących.

  • Włodawscy radni podejmą również decyzję o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miejską Włodawa praw do nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Lubelskiej we Włodawie w ramach podziału majątku likwidowanej spółki Zakład Drzewny Sp.z o.o. we Włodawie.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress