Włodawa aplikuje o środki transgraniczne

Miasto Włodawa uczestniczy aż w pięciu projektach, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.  W piątek 30 grudnia w Urzędzie Miejskim we Włodawie podpisane zostały porozumienia z partnerami z Szacka i Lubomla na Ukrainie w tej  sprawie. Pierwszy projekt „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej polsko-ukraińskiego pogranicza oraz zastosowanie niskoemisyjnych systemów transportu” realizowany będzie z Gminą Szack. Jego celem jest przebudowa dróg lokalnych w Szacku oraz we Włodawie w celu poprawy dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa dla mieszkańców obu gmin. Po stronie polskiej planowana jest przebudowa ulic: Wspólna, Szpitalna i Saperów. Prace dotyczyć będą min. naprawy nawierzchni i instalacji oświetlenia. Przy ulicy Wspólnej powstanie również ścieżka rowerowa, przy której ustawione zostaną ławeczki i tablice z planem miasta. Planowany jest również zakup elektrobusów. Wartość projektu po stronie polskiej  to 1 763 750,00 €.
– Jeżeli udałoby się w ramach dofinansowania zakupić elektryczne busy, uruchomilibyśmy w mieście komunikację miejską a być może nawet podmiejską, do tego potrzebne byłoby porozumie z gminą Włodawa. A do przebudowy ulicy Wspólnej czy Saperów chyba nie trzeba nikogo zachęcać, wszyscy wiemy, jak niezbędna jest ta inwestycja – wyjaśnia  burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński
Kolejny projekt   „Na szlaku trzech kultur – odnowienie zabytkowego centrum Włodawy oraz Lubomla” realizowany będzie we współpracy z Lubomlem. Dotyczyć będzie przebudowy zabytkowego Rynku Włodawy czyli Czworoboku oraz parku Michaiła w Lubomlu. W wyniku realizacji projektu oba obiekty historyczne mają zamienić się w miejsca codziennych spotkań mieszkańców i organizacji wydarzeń kulturalnych. Wokół Czworoboku zostaną wyremontowane min. drogi, parkingi i chodniki. Projekt zakłada również budowę min. Fontanny Trzech Kultur oraz amfiteatru w dziedzińcu Czworoboku. Pojawią się nowe drzewa i trawniki, oraz iluminacja samego Czworoboku. Wartość projektu po stronie polskiej  to 2 014 500,00 €.
Liderem trzeciego projektu „Jezioro Świteź i Mickiewicz: Poprawa atrakcyjności turystycznej Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez wzmocnienie współpracy kulturalnej i promocji dziedzictwa kulturowego” jest Gmina Szack. Celem projektu jest rozwój potencjału turystycznego w regionie przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez wzmocnienie powiązań kulturowych i współpracy, promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego związanych z Adamem Mickiewiczem. W Włodawie w ramach projektu przewidziana jest modernizacja Włodawskiego Domu Kultury, amfiteatru czyli popularnej „Muszli”, oraz zakup  sprzętu elektronicznego i tzw. Bibliobusa dla włodawskiej biblioteki. Organizowane będą również dwie nowe imprezy kulturalne we Włodawie o charakterze trans granicznym. „Trójstyk literacki” w Miejskiej Bibliotece Publicznej,  którego celem będzie popularyzacja klasycznych dzieł, a także literatury pogranicza wschodniego. W jego ramach odbywać się będą sesje popularnonaukowe, spotkania z lokalnymi twórcami oraz promocje nowości wydawniczych z zakresu literatury pogranicza. Drugą propozycją będzie „Przegląd filmów oraz spektakli teatralnych z Pogranicza”, który będzie wyjątkową okazją do spotkania z ukraińską i białoruską kulturą oraz bliższego poznania naszych sąsiadów. Wartość projektu po stronie polskiej  to 649 438,00 €.
Swój projekt wspólnie ze swoim odpowiednikiem w Lubomlu przygotowało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. we Włodawie. Zakłada on modernizację włodawskiej oczyszczalni ścieków oaz zakup pojazdów do czyszczenia kanalizacji oraz wywozu odpadów.
-Modernizacja oczyszczalni pozwoli  na ograniczenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, co w przyszłości może przełożyć się na cenę ścieków socjalnobytowych – wyjaśnia prezes spółki  Hubert Ratkiewicz.
Piąty projekt realizowany we współpracy z  Białorusią dotyczy doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych. Uczestniczą w nim wszystkie gminy z terenu powiatu włodawskiego, oraz włodawskie starostwo. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia możliwa będzie budowa nowego garażu dla włodawskiego OSP. Sekcja nurkowa otrzyma nowoczesny sprzęt, który pozwoli  na sprawniejsze przeprowadzanie akcji ratujących życie.
Podczas piątkowego spotkania podpisano również wspólny projekt muzeum na modernizację włodawskiej synagogi oraz remont kościoła rzymskokatolickiego Św. Trójcy w Lubomlu na Ukrainie.
– Program Współpracy Transgranicznej daje duże możliwości realizacji wspólnych projektów z partnerami z Ukrainy i Białorusi. Nasz aktywny udział w aż pięciu zgłoszonych projektach to efekt podpisanych w tej kadencji porozumień z miastami partnerskimi. Cieszę się że współpraca nabiera coraz większego tempa. Jest to o tyle istotne, że dofinansowanie każdego z tych projektów może wynieść nawet 90%. Jest to więc doskonała okazja do realizacji przedsięwzięć, których poszczególne samorządy nie mogłyby zrealizować samodzielnie. Należy jednak  mieć na uwadze to, że wniosków z całej ściany wschodniej z samorządów i nie tylko po obu stronach Bugu może spłynąć nawet w ilości rzędu kilku tysięcy, także praktycznie niemożliwe jest pozyskanie funduszy na wszystkie złożone projekty, nie mniej jednak trzeba próbować”  – wyjaśnia burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.  Wstępną ocenę złożonych projektów poznamy w połowie roku. Warto podkreślić, że miasto Włodawa po raz pierwszy stara się o pozyskanie środków z programów transgranicznych, w poprzednim programowaniu na lata 2007 – 2013 nie złożyło żadnego wniosku.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress