Zapowiedź XLVIII sesji Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Miasta Włodawy   w dniu 27 grudnia 2013 r. o godz. 10 °°, na obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Al. Piłsudskiego 41.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu obrad XLV sesji RM.
3. Informacja Przewodniczącego  o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał i o działaniach podejmowanych od       ostatniej sesji.
5.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017.
7. Uchwalenie budżetu miasta na 2014 rok.
1)  przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
2) odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie,
3)    odczytanie opinii komisji stałych rady ,
4)    odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji stałych
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1.  nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Włodawy”.
8.2.  przyznania godności „ Primus civis urbis Vlodaviae”.
8.3. uchwalenia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji stałych Rady Miejskiej.
8.4. nadania nazwy placowi.
8.5.przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2014.
9.   Sprawozdanie z wykonania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Włodawa” za rok 2012.
10.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11.   Wolne wnioski i informacje
12.   Zakończenie obrad sesji.

          Przewodniczący RM
we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress