Zapowiedź XXII sesji Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Miasta Włodawy, w dniu  30 marca  2012 r. o godz. 10°° -na posiedzenie  XXII sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie,  Aleja Józefa Piłsudskiego 41.Porządek obrad sesji:1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie protokołu obrad XXI sesji Rady Miejskiej.
3.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał  i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1.    zmian w budżecie miasta.
6.2.    likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z siedzibą przy ul. Estery 11 we Włodawie.
6.3.    uznania za celowe przystąpienia Gminy Miejskiej Włodawa do realizacji     projektu „Przyjazna szkoła – wsparcie dla uczniów I-III szkół podstawowych we Włodawie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług  edukacyjnych.
6.4.    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
6.5.    przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa.
6.6.   przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Włodawy”.
6.7.    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
7.    Informacja Zarządu Zakładu Drzewnego Sp.zo.o. we Włodawie z działalności gospodarczej w 2011 roku.
8.    Informacja MPGK Sp.zo.o. we Włodawie z działalności gospodarczej za 2011 rok.
9.    Informacja dotycząca działalności Włodawskiego Domu Kultury w roku 2011.
10.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11.  Wolne wnioski i informacje.
12 . Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress