Zapowiedź XXII sesji Rady Miejskiej

Zapraszam mieszkańców Włodawy w dniu  28 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 – na posiedzenie XXII sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie,  Aleja Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. 2. Przyjęcie protokołu obrad XXI  sesji Rady Miejskiej.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 4. 4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał i o działaniach podejmowanych od ostatniej
 5. 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia woli współfinansowania wraz z Powiatem Włodawskim realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych we Włodawie: 1739L ul. Korolowska i 1741L  Tysiąclecia PP” i zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Miejskiej Włodawa w 2017r.
  • przyjęcia stanowiska w sprawie włączenia gminy Hanna w obszar właściwości Sądu Rejonowego we Włodawie.
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  • zmian w budżecie miasta.
  • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego.
  • zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie.
  • sprzedaży lokalu mieszkalnego ( nr 29).
  • sprzedaży lokalu mieszkalnego ( nr 4).
  • sprzedaży lokalu mieszkalnego ( nr 11).
  • sprzedaży lokalu mieszkalnego ( nr 7A).
  • uchylenia uchwały Nr LVI/254/14 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu  użytkowego w drodze przetargowej.
  • uchylenia uchwały Nr X/43/2011 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 27 maja w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii dla Gminy         Miejskiej Włodawa w 2015r.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny Miasta Włodawa na lata 2014-2016.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny Gminy Miejskiej Włodawa za 2015r.
 10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015r.
 11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2015r.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad sesji

Przewodniczacy
Rady Miejskiej
we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress