Zapowiedź XXVI sesji Rady Miejskiej we Włodawie

Informuję Mieszkańców Włodawy, że   w dniu  28 czerwca  2012 r. o godz. 10°° odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej we Włodawie. brady sesji odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie,  Aleja Józefa Piłsudskiego 41.
Porządek obrad sesji:1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXV sesji Rady Miejskiej.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał  i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
6.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1.       zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2023
7.2.     zmian w budżecie miasta
7.3.     przyjęcia nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi
7.4.    statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna  we Włodawie.
7.5.    zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej     we Włodawie z siedzibą przy ul. Estery 11 we Włodawie.
7.6.    sprzedaży lokali mieszkalnych  i udzielenia bonifikaty ( lokal nr 11 i nr 7).
7.7.    sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielenia bonifikaty ( lokal nr 49).
7.8.    wniesienia aportem i objęcia dodatkowych udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie     Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. we Włodawie.
7.9.    zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni o trwałej nawierzchni do systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Włodawy.
7.10.    zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
7.11.    zasad używania herbu Gminy Miejskiej Włodawa.
8.   Informacja na temat zamierzeń organizacyjnych i technicznych szkół podległych  Gminie Miejskiej Włodawa, dotyczących przygotowania do nowego roku             szkolnego 2012/2013.
9.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.  Wolne wnioski i informacje.
11 . Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress