Zapowiedź XXX sesji Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Miasta Włodawa w dniu  31 października  2012 r. o godz. 10°° – na  XXX sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie,  Aleja Józefa Piłsudskiego 41.Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie protokołów obrad XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX sesji Rady Miejskiej.
3.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał  i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1.         zmian w budżecie miasta.
6.2.         zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
6.3.         podziału miasta Włodawa na okręgi wyborcze.
6.4.         uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Włodawa”.
6.5.    zmiany uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2012.
6.6.    sprzedaży lokalu mieszkalnego.
7.  Sprawozdanie z wykonania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Włodawa”
8.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9.  Wolne wnioski i informacje.
10.  Zakończenie obrad sesji.
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zawiadomienie o sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej, w celu wzięcia udziału w pracach Rady Miejskiej, jeżeli radny pozostaje w stosunku pracy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress