Zapowiedź XXXI sesji Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu  30 listopada  2012 r. o godz. 10°° – na XXXI sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie,  Aleja Józefa Piłsudskiego 41.Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie protokołu obrad XXX sesji Rady Miejskiej.
3.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji oraz informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
4.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał  i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji oraz informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
5.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1.  zmian w budżecie miasta
6.2.   przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.
6.3. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
6.4.  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
6.5.  sprzedaży lokalu mieszkalnego.
6.6.   wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
6.7.  zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
7.  Informacja z realizacji inwestycji miejskich w roku 2012.
8.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9.  Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress