Zaproszenie na LIV sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu 04 września 2018 r. o godz. 10.00 -na posiedzenie LIV sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu obrad LIII sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. zmian w budżecie miasta.
6.2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
6.3. sprzedaży lokalu mieszkalnego.
6.4. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Włodawa nieruchomości.
6.5. utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
6.6. zmiany uchwały określającej tryb powoływania członków oraz organizację i tryb
działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie.
6.7. nadania nazwy ulicy.
7. Raport monitoringowy zawierający ocenę skuteczności polityki społecznej prowadzonej
w mieście Włodawa za rok 2018.
8. Wyrażenia opinii dotyczącej projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie miasta Włodawy.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący RM
we Włodawie
                      

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress