Zaproszenie na LVIII sesję Rady Miejskiej

Zapraszam mieszkańców Włodawy na LVIII sesję Rady Miejskiej w dniu 31 października 2018 r.
o godz. 10.00. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu obrad LVII, LVI, LV, LIV i LII sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Interpelacji, wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  6.1. uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Włodawa,
  6.2. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Gminie Miejskiej Włodawa,
  6.3. zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Komisji Edukacji Komisji Narodowej we Włodawie,
  6.4. zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie,
  6.5. zmiany uchwały Nr LII/285/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
  6.6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  6.7. sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress