Zaproszenie na spotkanie

Burmistrz Włodawy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie związane z tworzeniem programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, które odbędzie się 14.09.2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie.

Jednocześnie Burmistrz Włodawy zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do przedłożenia informacji dotyczących planowanej działalności w sferze zadań publicznych w 2018 roku

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają możliwość składania informacji o planowanych do realizacji w roku 2018 zadaniach ze sfery zadań publicznych – do sekretariatu Urzędu Miejskiego we Włodawie w terminie do dnia 21.09.2017 r.

Informacja dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należących do zadań własnych Gminy Miejskiej Włodawa zlecanych w trybie wymienionej wyżej ustawy, także zadań obejmujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień, realizowanych na rzecz mieszkańców miasta Włodawa.
Informacja powinna zawierać krótki opis zadania, oszacowany koszt realizacji oraz wskazanie celu publicznego, który powinien być osiągnięty.

Pisma złożone przez organizacje pozarządowe mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią wniosku do budżetu, nie mają charakteru wiążącego, nie wymagają też udzielenia pisemnej odpowiedzi. Złożenie powyższej informacji o planowanych działaniach do Urzędu Miejskiego we Włodawie nie stanowi też złożenia oferty realizacji zadania publicznego ani zagwarantowania przyznania środków finansowych z budżetu miasta. Powyższych informacji nie należy składać na formularzu oferty.

Informacje złożone przez organizacje pozarządowe pozwolą na zapoznanie się z kierunkami planowanych działań, jak również w miarę możliwości mogą być uwzględnione przy konstruowaniu preliminarza wydatków na rok 2018 w ramach projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 oraz projektu programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz narkomanii na rok 2018. 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress