Zaproszenie na VI sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu 28 lutego 2019 r., o godz. 12.00 – na VI sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, Aleja Józefa Piłsudskiego 41.


Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu obrad IV i V sesji RM.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5.1. uchwalenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych Rady Miejskiej na 2019 rok.
  5.2. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.
  5.3. powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.
  5.4. zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  5.5. zmian w budżecie miasta.
  5.6. przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa.
  5.7. zadań komisji stałych Rady Miejskiej.
  5.8. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( 965 /2).
  5.9. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( 273/1).
  5.10. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( 1053/4).
  5.11. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania.
  5.12. uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Włodawa”.
  5.13. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Włodawa na 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2018 rok.
 7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2018 rok.
 • Komisja Rewizyjna,
 • Komisja Budżetu i Rozwoju Lokalnego,
 • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,
 • Komisja Porządku Publicznego.
 1. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa.
 2. Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2018 rok.
 3. Sprawozdanie z wykonania azbestu z terenu miasta Włodawa.
 4. Sprawozdanie z działalności MOSiR za 2018 rok.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress