Zaproszenie na XV sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Miasta Włodawa w dniu 30 września 2015 r. o godz. 08. 30 – na XV sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Wręczenie odznaki „Priumus civis urbis Vlodaviae”
 3. Przyjęcie protokołu obrad XIII i XIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. zmian w budżecie miasta.

7.2. zmian wieloletniej prognozy finansowej.

7.3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od                                         nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Włodawa.

7.4. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków                                                 zagospodarowania przestrzennego miasta Włodawa.

7.5. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od                                   obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć                            nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach                                            prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa.

7.6. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych                                              jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa.

7.7. przystąpienia Gminy Miejskiej Włodawa do współpracy z Rejonem Szackim                                    obwodu Wołyńskiego ( Ukraina).

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.
 2. Informacja o działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie w 2014 roku.
 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

                                                                                         Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej we Włodawie

 

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress