Zaproszenie na XLIV sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu  29 listopada 2017 r. o godz. 10.00 na posiedzenie XLIV sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie,  Aleja Józefa Piłsudskiego 41.

  Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. 2. Przyjęcie protokołu obrad XLII i XLIII   sesji Rady Miejskiej.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 4. 4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał i o działaniach podejmowanych od ostatniej   
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie o ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie.
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Włodawa.
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Chełm w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapywanymi na terenie Gminy Miejskiej Włodawa.
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym.
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 720).
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( nr 1343).
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( nr 2015/2).
  • wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Włodawa nieruchomości.
  • przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
  • sprzedaży lokalu mieszkalnego.
  • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Włodawa.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
we Włodawie

                                                                                                                                                                          

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress